Bereikbaarheid 
Voor de ontwikkeling van onze regio is bereikbaarheid van groot belang. In de regio trekken we gezamenlijk op. Mobiliteit vraagt aandacht vanwege de energietransitie, in samenwerking met het bedrijfsleven, bijvoorbeeld door middel van het aanpassen van de infrastructuur, zoals het plaatsen van meer laadpalen voor elektrische auto’s en fietsen. 

Leefbaarheid
GroenLinks zet zich in voor de leefbaarheid van de kernen in onze gemeente. Leefbaarheid is een bloeiend verenigingsleven: sport, cultuur en andere mogelijkheden om zelf actief te kunnen zijn. Inwoners spelen hierbij een sleutelrol. Zij nemen de regie, de gemeente ondersteunt. Daarom zetten wij ons samen met inwoners, dorpsraden, verenigingen en organisaties in om voorzieningen en (sport)accommodaties te behouden en toekomstbestendig te maken. 
GroenLinks wil daarnaast dat er een gezamenlijk duurzaamheidsbeleid komt, gekoppeld aan de Regionale Energiestrategie (RES). Woningverbetering, levensbestendigheid en het energiezuinig maken van woningen en voorzieningen gaat hand in hand.

Wonen en woonomgeving 
Speerpunt voor burgers en gemeenten is het kwalitatief verbeteren van de woningvoorraad. Daarom moet er meer levensbestendig gebouwd en verbouwd worden.  

Veilige gemeente
Alle inwoners van onze gemeente hebben recht op een veilige woon-, leef- en werkomgeving. Van de inwoners wordt verwacht dat zij medeverantwoordelijk zijn, zodat deze in gezamenlijkheid wordt gerealiseerd.

Open en uitnodigende gemeente
Onze samenleving staat voor een aantal grote veranderingen. Mensen kunnen zich hierdoor onmachtig of ongehoord voelen. Dit terwijl bewoners juist barsten van de goede ideeën, om bijvoorbeeld problemen in hun buurt op te lossen of hun dorp mooier te maken. Daarom moeten we mensen het vertrouwen geven om mee te praten en mee te besluiten over hun toekomst. We zetten in op nieuwe vormen van participatieve democratie, om het geluid van de burger sterker te laten klinken! 

Lees ons verkiezingsprogramma als je meer wilt weten over onze plannen! je kunt het hier beneden downloaden.