GroenLinks Veendam bijdragen maart 2019 raadsvergadering

Tijdens de raadsvergadering van 25 maart heeft GroenLinks Veendam raadslid Trevor Mooijman de volgende bijdragen geleverd.

Ingekomen stukken:

Voorzitter, drie punten om mee te nemen naar de Commissies:

05.03.02 – Najaarsrapportage ODG 2018, blz 12. Er wordt – als ik het goed lees - gesteld dat we achter lopen met de milieucontroles en dat komt doordat de gemeente nog niet de milieudossiers zou hebben geleverd. Ik zou het College willen vragen dat, nu of later, toe te lichten.

05.18.02/03 Pledge Alliantie kinderarmoede. De fractie van GL zou graag – nu of later (in Commissie Sociaal, of schriftelijk) de mening horen van het College over wel of niet ons daarbij aansluiten als Veendam.

05.20 Brief van Dorpscorporatie Ommelanderwijk aan College inzake Raedthuys. Mogen wij als Raad een reactie van het College verwachten? Dat kan in de Commissie Fysiek, dat kan ook schriftelijk.

LSP

Vz, met gevoelens van teleurstelling, ongenoegen en verbazing had GroenLinks kennis genomen van het tekort van 9,3 miljoen op het LeerSportPark. We hebben het over 370.000 euro méér elk jaar voor de komende 20 jaar aan kapitaalslasten, bovenop de 660.000 euro elk jaar vanuit de oorspronkelijke 14 miljoen. Afgerond zo’n 1 miljoen per jaar aan rente en aflossing.

Dat is – hoe je er boekhoudkundig ook tegenaan kijkt - een enorme berg geld, dat niet vrijgegeven kan worden voor verlaging van de lokale lastendruk, niet besteed kan worden aan armoedebestrijding, niet ingezet kan worden om Veendam duurzamer te maken, om te kunnen vergroenen.

De LSP slurpt in één keer de hele NSR, de gehele structurele ruimte op. Daarmee schiet Veendam in eigen doel, want er is geen geld meer voor wat dan ook.

Vz, GL was toentertijd en is heden warm voorstander van het concept Campus zoals dat voorlag en blijft de LSP ondersteunen. Echter, we hebben een aantal mijmeringen zogezegd, noem het blessureleed:

  • Zitten we over tien jaar niet met een schoolgebouw dat veel te groot is. De leerlingenaantallen zijn nu hoger dan er beschikbare lokalen zijn, maar dat lijkt tijdelijk en kunnen noodlokalen dan niet volstaan? De eerste helft van mijn brugklastijd heb ik ook doorgebracht op meerdere WP-locaties en dat beviel prima.

  • Waarom zit de infrastructuur voor een crematorium in het pakket, waarvoor nog niet eens een vergunning aangevraagd is?

  • Is een wielerbaan voor een vereniging met 117 leden niet heel erg duur, daar waar hun huidige locatie volgens mij prima voldoet?

  • Hoe is het mogelijk dat dit niet eerder bekend was. Dan hadden we in gezamenlijkheid – Raad en College, breed over alle partijen, in vertrouwen en harmonie, in een zorgvuldig traject, kunnen werken aan een oplossing.

  • Blijft het hierbij, of kunnen we over weer tegenvallers tegemoet zien? En hoe vullen we de NSR weer? Gaan dan toch de belastingen omhoog, of gaan we alsnog flink bezuinigen. Beide varianten kunnen niet op veel enthousiasme rekenen vanuit GL.

Zorgen te over, terwijl Veendam nog wel wat anders voor de kiezen krijgt. In noem: Beschermd wonen, de Energietransitie, de Omgevingsdienst, de Jeugdzorg, waarvan we het tekort nog steeds niet weten, maar als we naar de omliggende gemeentes kijken, vrees ik met grote vrezen en dat zijn dan geen bedragen die op de balans in gebouwen omgezet worden, maar geld dat je echt structureel kwijt bent en geld deze zeer kwetsbare groep echt nodig heeft.

Feit wel is dat de bouwkosten inderdaad fors gestegen zijn (dat hoor ik via een andere kant ook) en dat de investering in het oude Pinksterstraatgebouw, als de WP daar onverhoopt zou moeten blijven, ook 13 miljoen kost.

Vz, ik rond af met drie oproepen aan het College:

  1. Kom met alternatieven en laat zien wat de financiële en beleidsmatige consequenties daarvan zijn, in de volle breedte van het optieveld: toon ons, de Raad, het hoogste bestuursorgaan, een variant “stekker eruit”. Ik zeg niet dat ik daarvoor ben, maar ik ben wel reuze benieuwd of dat kan qua huisvesting van de WP en qua zakelijke verplichtingen. College, geef ons, de Raad, een uitgeklede variant, bv zonder de wielerbaan. Geef ons de variant zonder weg naar een niet bestaand crematorium. Het wordt nu gepresenteerd als een voldongen feit en de Raad kan tekenen bij het kruisje zogezegd.

  2. Deze casus is zo groot, dat GroenLinks zou willen voorstellen om hier Raadsbreed en samen met het College het huidige voorstel aangevuld met de door het College aan te leveren alternatieven open te bespreken. Mijn fractie ziet belang van de LSP voor de onderwijs- en sportvisie van de gemeente en GroenLinks zal constructief willen meedenken en meewerken aan de realisatie ervan, binnen de hierboven geformuleerde kaders van een transparante en zorgvuldige procedure, waarbij er zoals de Amerikanen zeggen ‘bipartisan’ opgetrokken wordt.

  3. Hieruit ontspruit dat mijn fractie het College verzoekt om de behandeling LSP te koppelen aan de behandeling van de Voorjaarsnota, waarbij de agendering in de Raadsvergadering na de Voorjaarsnota bespreekbaar is.

PS: De insprekers uit het Zilverpark van vanavond noemen belangrijke zaken m.b.t. de verkeersveiligheid aldaar. Ik hoop dat het College dit meeneemt.

Dank u wel.

3etermijn LSP n.a.v. motie van wantrouwen (Pe Langen) aan wethouder Schmaal en motie van afkeuring van mw. Knot richting hr. Langen.

Vz, GL heeft geen behoefte aan een 3etermijn m.b.t. de LSP. GL is voorstander van de LSP, maar blijft moeite houden met het bedrag en blijft moeite houden met de kosten voor de wielerbaan.

Vz, t.a.v. de beide moties het volgende: In mijn betoog heb ik de volgende woorden gebruikt; ik heb ze voor mezelf omcirkeld:

In gezamenlijkheid; breed over alle partijen; vertrouwen en harmonie; werkbare oplossing; open bespreken; constructief willen meedenken.

Wat er nu ter tafel ligt: ik zie een slechte wedstrijd op de mat. Het publiek loopt weg. Ik denk aan de cartoon van Jos Colignon in de Volkskrant van misschien 20 jaar geleden, van Els Borst zaliger en anderen: een wedstrijdje verplassen. Dit past niet bij mijn beeld van politiek bedrijven. Iets met een kanon schieten op een mug. De motie van wantrouwen steunen we niet. De motie van afkeuring eveneens niet.

 

Tot zover, dank u wel.