Werk en Inkomen

Op 21 maart 2018 waren er gemeenteraadsverkiezingen in Veendam - deze pagina geeft een samenvatting van GroenLinks uitkijk en daarna in detail informatie omtrent verkiezingsprogramma 2018- 2022 (waar GroenLinks Veendam, Stadskanaal en de Pekelas zijn gefuseerd in Veenkolonien hebben we een gedeeld verkiezingsprogramma, maar met onze eigen specifieke aandachtspunten gezien de gemeenten zelf [nog] niet gefuseerd zijn)

GroenLinks staat voor een actief beleid om bedrijven aan te trekken die werken aan een circulaire economie, door gebruik van bio based grondstoffen uit de regio, maakindustrie en recycling. De regio biedt kansen door op het kruispunt van kennis (universiteit Groningen), chemie (Delfzijl ) en agro (Veenkoloniën) te zitten.

GroenLinks is van mening dat iedereen die geen inkomen kan ontlenen aan betaalde arbeid recht heeft op een minimum inkomen, waarbij actieve deelname aan de maatschappij voorop staat. Uitgangspunt hierbij moet zijn dat burgers de mogelijkheid hebben eigen inkomsten te genereren in de maatschappij. Veendam heeft een behoorlijk aanbod aan arbeidskrachten voor de productie industrie. GroenLinks wil bedrijven en burgers uitdagen dit aanbod te benutten.

Inkomen is belangrijk voor mensen om volwaardig te kunnen deelnemen aan de maatschappij. De gemeente wijst haar inwoners actief op geldende regels en (subsidie)voorzieningen. 

De gemeente voert een ruimhartig minimabeleid.

Daar waar mogelijk worden producten en diensten afgenomen bij lokale en/of regionale ondernemers, waar ook nieuwe en kleine bedrijven kansen moeten krijgen.

Zolang er niet voldoende betaalde arbeidsplaatsen voorhanden zijn worden mensen gestimuleerd bij te dragen aan voorzieningen binnen de gemeente. 

De gemeente voert een actief beleid met betrekking tot schuldhulpverlening. Voor mensen in de bijstand, waarvoor het financieel beheer moeilijk is bied de gemeente zorgen voor week of maandgeld, waarbij alle vaste lasten al betaald zijn en het risico om in schulden te raken wordt geminimaliseerd.

De voedselbank wordt ondersteund, bij voorkeur in regionaal verband. GroenLinks wil graag een project starten waarbij mensen zelf groenten gaan verbouwen om deels aan hun voedselbehoefte te kunnen voorzien.

Verkizingsprogramma Veenkolonien 2018 - 2022 (algemene punten voor de regio en specifieke punten voor Veendam)

Armoedebestrijding en inkomen

Een groot aantal inwoners van de drie gemeenten heeft een laag inkomen, is kwetsbaar en heeft weinig perspectief op werk. Maar ook voor deze groepen zijn er, juist als het economisch beter gaat, kansen. GroenLinks wil dat iedereen in onze gemeenten een fatsoenlijk bestaan kan opbouwen. Iedereen moet kunnen meedoen, via een betaalde baan, vrijwilligerswerk of op school. Als het mensen zelf niet lukt om een baan te vinden, dan willen wij dat de gemeente helpt. De gemeente mag mensen nooit in de steek laten. Daarom willen wij dat in de drie gemeenten:

- Opleiding naar werk de hoogste prioriteit krijgt, omdat het hebben van duurzaam betaald werk bij armoedebestrijding helpt.

- De gezamenlijke aanpak van het armoedebeleid wordt verbeterd, zodat meer mensen daar gebruik van kunnen maken.

- De regels van de bijstand en WW worden aangepast en waar mogelijk versoepeld, zodat het loont om (tijdelijk) werk aan te nemen en -indien nodig- teruggeschakeld kan worden naar een uitkering zonder bureaucratische rompslomp.

- Preventie in de schuldhulpverlening wordt uitgebreid.

- De collectieve verzekeringen voor specifieke doelgroepen worden verbeterd waarbij het eigen risico voor minima is meeverzekerd.

- Een (regionale) pas wordt ingevoerd, die aan minima gratis wordt verstrekt.

- De voedselbank op financiële ondersteuning van de gemeenten kan rekenen.

- Het sociale beleid van de gemeenten voortdurend wordt geëvalueerd, onder meer door actief overleg met gebruikers van de diverse regelingen.

- Het lokaal welzijnswerk, dat belangrijk is bij de ondersteuning van kwetsbare groepen, daarvoor voldoende ruimte moet krijgt.

- Bij de aanpak van armoede ook wordt gekeken naar het beperken van de hoge kosten voor aardgas door slechte isolatie van de huurwoningen.

Kansen voor jongeren in de regio

Het is een gegeven dat veel jongeren na hun opleiding uit onze regio vertrekken. Dat heeft verschillende oorzaken, zoals het gebrek aan werk, maar ook een beperkt aanbod van (cultuur) voorzieningen voor jongeren. Ook hiervoor kunnen de drie gemeenten gezamenlijk beleid ontwikkelen.

- Behoud van opleidingen en opleidingen die beter aansluiten bij (nieuwe) werkgelegenheid in de regio.

- Betaalbare huisvesting voor jongeren en jonge gezinnen stimuleren.

- (Culturele) voorzieningen voor en van jongeren faciliteren.

- De inzet van het jongerenwerk voor preventie, begeleiding en het organiseren van activiteiten samen met jongeren bevorderen.

- Jongeren worden actief betrokken bij het beheer en de exploitatie van de bestaande jongerencentra.

- Creëren van creatieve broedplaatsen: ombouwen van karakteristieke panden tot werkplekken voor start-ups.

Veendam:

• GroenLinks wil het Lloydsterras (nabij het station) benutten voor de bouw van betaalbare appartementen (sociale huur en koopwoningen voor starters), teneinde studenten en young professionals te behouden voor de Parkstad. Veendam als “buitenwijk van Groningen”.