Openbare orde en veiligheid

We willen een veilige woon-, leef-, en werkomgeving voor alle inwoners. Van burgers wordt verwacht dat zij hierin ook hun verantwoording nemen zodat dit in gezamenlijkheid wordt gerealiseerd.

Horecaondernemers hebben een actieve rol in het voorkomen van drankmisbruik, in het bijzonder drankmisbruik door jongeren. 

De lokale politiezorg dient toegankelijk te blijven. De wijkagent dient zichtbaar aanwezig en goed bereikbaar te zijn.

Er wordt consequent gehandhaafd op milieu overtredingen. Ook zogenaamde rommelerven worden aangepakt. 

Door visuele middelen en juiste verzamelmiddelen wordt men gestimuleerd de omgeving schoon te houden. (bijvoorbeeld blikvangers bij scholen)