Educatie en jeugdbeleid

Kinderen hebben recht op goed onderwijs en een veilige leef en woonomgeving. In onze gemeente moet een breed aanbod zijn van scholen. Daarnaast dient opvang geregeld te zijn voor jongeren die op welke wijze dan ook ondersteuning behoeve bij hun deelname aan de maatschappij. 

GroenLinks is voorstander van niet te grote scholen. Scholen brengen leven in een wijk. Bestaande locaties moeten benut worden. 

De gemeente helpt scholen en sport en cultuurinstellingen de aansluiting van hun activiteiten beter bij elkaar te brengen. Invoering van het continurooster, waarbij leerlingen een korte pauze op school hebben en eerder vrij zijn wordt gestimuleerd. Dit blijkt effectiever voor leerlingen en geeft de mogelijkheid sport en cultuurvoorzieningen beter te benutten.

Als leerlingaantallen dalen en basisscholen gesloten dreigen te worden is GroenLinks voor het samenvoegen van scholen van verschillende signatuur, om op deze wijze het onderwijs in onze kernen te behouden. Hierbij moet aandacht zijn voor een logische geografische verdeling.

De gemeente voert actief beleid om ouderen te stimuleren opleidingen te volgen om zo actief te blijven in de samenleving.