Algemeen

Verkiezingsprogramma GroenLinks Pekela, Stadskanaal en Veendam: Ons verkiezingsprogramma 2018-2022 is anders dan anders, omdat we verschillende perspectieven met elkaar verbinden en daardoor sterker staan. Voor de inwoners van onze drie gemeenten wil GroenLinks een gezamenlijk perspectief bieden, waarbij de mogelijkheden en kansen die de Veenkoloniën bieden als uitgangspunt dienen.

GroenLinks vindt het belangrijk dat de burger weet waar hij/ zij aan toe is. Afspraak is afspraak. GroenLinks is in principe tegen gedogen. Alleen waar er nog geen regelgeving of beleid mogelijk is, is een gedoogconstructie mogelijk.

GroenLinks is voorstander van het opwekken van duurzame energie. Daar waar mogelijk zal de gemeente Veendam overgaan op duurzame energiebronnen. Alle overheidsgebouwen waar het mogelijk is qua constructie en straatbeeld worden voorzien van zonnepanelen.

De gemeente stimuleert het opwekken van duurzame energie uit zon, wind en andere bronnen. Er komt een stimuleringsplan. De gemeente ontwikkelt een financieringsplan in samenwerking met de energiebedrijven. Overlast voor inwoners moet hierbij zoveel mogelijk worden voorkomen.

OP HET KRUISPUNT VAN DE GROENE ECONOMIE

Een kansrijke toekomst voor de Veenkoloniën

Een perspectief

- op groene werkgelegenheid,

- op ruimte voor vernieuwende initiatieven,

- op deelname voor iedereen aan de samenleving in dorp of wijk,

- op een respectvolle omgang met natuur en milieu.

- op een duurzame samenwerking van de drie gemeenten

Wij leven in een kansrijke regio. Het komt er de komende vier jaar op aan om die kansen ook te benutten. Dat kan door niet alleen te denken in problemen, maar vooral ook in kansen en oplossingen. Dit kan slagen als men over de eigen schotten durft te kijken, de samenwerking te zoeken en deelname van alle inwoners als uitgangspunt neemt. GroenLinks nodigt alle politieke organisaties, inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties daartoe uit. De gemeenten zullen daarin een faciliterende en stimulerende rol moeten vervullen, waarbij vernieuwing van het beleid voorop staat.

GroenLinks staat daarbij voor:

- meer werk door te investeren in de banen van de toekomst;

- een schone economie en dat zorgt voor banen en nieuwe activiteiten;

- één samenleving op basis van wederzijds respect en het ontspannen omgaan met verschillen, een gemeenschap waarin mensen worden verbonden en verenigd;

- menselijke zorg binnen alle domeinen, waarbij wensen van mensen centraal staan en niet structuren of organisaties;

- mensen niet langer worden achtervolgd met onnodige- en wantrouwende regels;

- mensen volop de kans krijgt om volwaardig partner te zijn bij initiatieven en daarmee iedereen profijt heeft van een initiatief.

- het gedegen benutten van de talenten van mensen, van jongs af aan en gedurende het gehele mensenleven, dit binnen een lerende omgeving, waarin iedereen met zelfvertrouwen zijn of haar weg in de samenleving kan vinden.

Met dit programma geven wij daar invulling aan, waarbij samenwerking, meedoen en zeggenschap van inwoners de kernpunten zijn.

Gas- en magnesiumwinning (en kernenergie)
Grote delen van de provincie ondervinden ernstige gevolgen van de winning van aardgas. Ook in de Veenkoloniën wordt aardgas gewonnen in een aantal kleinere gasvelden. GroenLinks is tegen de exploitatie van nieuwe gasvelden in ons gebied. Ook bij de winning van magnesium moet de veiligheid van de bewoners vooropstaan. Waar aantoonbare schade ontstaat aan bebouwing dient compensatie (vooraf) geregeld te zijn. Naast de sluiting van kolencentrales is GroenLinks voor het sluiten van de kerncentrale nabij Lingen, vlak over de grens met Duitsland. Het preventief verstrekken van jodiumpillen aan de bevolking is geen antwoord op de onveiligheid van die kerncentrale. Daarom moet er samen met andere grensgemeenten en provincies druk uitgeoefend worden voor een snelle sluiting van deze centrale. Geen kernafval in lege gasvelden en zoutcavernes in ons gebied.